Zameranie školy

 • Obohatiť  poznatky detí o regionálne prvky nášho mesta, poznať a vážiť si kultúrne hodnoty a tradície mesta
 • Vybudovať modernú, pre deti nestresujúcu , materskú školu, ktorá rešpektuje práva dieťaťa
 • Vychovávať deti prostredníctvom životného prostredia,  pre životné prostredie a zdravý životný štýl
 • Skrášliť a sfunkčniť priestor átria, exteriéru materskej školy dosadením  vegetácie, vytvoriť podmienky na zážitkové učenie v oblasti ekologickej výchovy, ochrany prírody, zdravia človeka

( správna výživa, zdravotnícka  a  protidrogová výchova, separácia odpadu)

 • Edukačná činnosť s deťmi, ktorej cieľom je poznať a chrániť druhy stromov, kríkov, rozdiely v listoch, plodoch, spoznávať podmienky života na Zemi ako súčasti vesmíru, možnosti jej ozdravenia ( separovaný zber)
 • Rozvíjanie tvorivosti, technických zručností a pohybových aktivít, obohacovanie vedomostí detí formou krúžkovej činnosti ( spevácky, tanečný, náboženský anglický jazyk, oboznamovanie s počítačmi )

Pri plnení učebných osnov využívame rôzne formy organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti: individuálna, skupinová, hromadná, projektová a diferencovaná. Ich výber závisí od výkonového štandardu, ktorý v edukačnej aktivite plánujeme dosiahnuť.

Výchovno-vzdelávací proces pozostáva z ustálených organizačných foriem denného poriadku.

Pri práci s deťmi sa snažíme využívať skupinovú formu organizácie výchovno-vyučovacej činnosti, z dôvodu snahy vytvárať u detí návyk vedieť vzájomne spolupracovať, spoločne prispievať k splneniu cieľa, prezentovať svoje názory, dokázať sa prispôsobiť skupine, obhájiť svoj názor a uplatňovať autoevalváciu. Táto forma nám umožňuje diferencovať výkonové štandardy pre jednotlivé skupiny na základe individuality detí.

Voľba foriem organizácie činnosti s deťmi je podmienená osobitosťami učiteliek a detí, ako aj podmienkami jednotlivých tried.

Výberom stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti smerujeme k zvyšovaniu účinnosti rozvíjania      kľúčových kompetencií detí, pričom sa rozvíjajú jednotlivé poznávacie procesy (vnímanie,pamäť, myslenie, reč, predstavivosť, fantázia...)

Sprostredkúvajú sa plnohodnotné informácie ( vekuprimerane, pútavo, pôsobivo), pričom prihliadame na to, aby deti neboli preťažované, aby učiteľka prostredníctvom nich dosiahla stanovený cieľ.

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ

Rada školy

Kontakty

 • Materská škola Škultétyho
  Škultétyho 2630/10
  955 01 Topoľčany

Kontakty

 • 038 / 532 33 95
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • prevádzka MŠ 6:30 – 16:30


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu