Skip to main content

O nás

Riaditeľka MŠ : Ing. Eva Vražičová
Prevádzka MŠ 6:30 – 16:30


Materská škola na Škultétyho ulici je  v prevádzke od mája 1983. Svojím stavebným riešením i situovaním je vyhovujúca pre prácu s deťmi predškolského veku s kapacitou 120 detí.  V našej materskej škole poskytujeme celodennú a poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ Škultétyho 2630/10, Topoľčany získala v roku 1994 certifikát MŠ SR „Škola podporujúca zdravie“.

Budova MŠ je účelová pavilónového typu - pavilón A, B, C a pavilón D ( administratívno-hospodárska časť ). Všetky štyri časti budovy sú účelne vybavené a priestranné. Sú prepojené chodbou.  Triedy sú situované do 2  poschodových pavilónov A, B , v ktorých sú v prevádzke štyri triedy . Vnútorný  priestor každej triedy je funkčne členený  ( herňa, šatňa, spálňa, soc. zariadenie, kuchynka, šatňa zamestnancov, sklad). Pavilón C je prízemný, nachádza sa v ňom jedna funkčne členená trieda ( herňa, spálňa, šatňa, sociálne zariadenie ) a funkčne vybavená telocvičňa. V  pavilóne D sa nachádza centrálna kuchyňa, práčovňa, jedáleň pre zamestnancov školy, kancelárske priestory, ( riaditeľňa a kancelária vedúcej jedálne). V priestoroch spojovacej chodby sa nachádza jedáleň pre deti. Každý pavilón má samostatný vchod. Areál svojou rozlohou vyhovuje kapacite školy. Do areálu vedú štyri vstupné brány. Jeho súčasťou sú prístupové cesty, chodníky a zatrávnené detské ihriská, ktoré tvoria preliezačky, hojdačky, pieskoviská, šmykľavky, dopravné ihrisko.

Materská škola má vypracovaný Stimulačný program pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Spolupracujeme so Súkromným detským integračným centrom v Topoľčanoch, Pedagogicko-psychologickou poradňou v Topoľčanoch, Tribečskou knižnicou a múzeom.

Spolupráca s detským stomatológom spočíva v pravidelných prehliadkach a konzultáciách.

Súčasťou ponuky materskej školy je pestrá paleta záujmových činnosí pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy. V spolupráci s firmou TOMA  zabezpečujeme reguláciu kúrenia na základe poveternostných podmienok.

V materskej škole prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien, zateplenie budovy s úpravou fasády a rekonštrukcia kuchyne. Inventár školy je dopĺňaný o  nové pomôcky a hračky, všetky  triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami.

V  MŠ  bola vykonaná výmena dielcov oplotenia, nové nátery (zábradlia, preliezačky ), školský dvor bol v spolupráci s rodičmi doplnený o nové preliezačky, bola vykonaná kompletná rekonštrukcia všetkých pieskovísk.

Každý rok spestrujeme pobyt detí v materskej škole rôznymi akciami, ako napríklad vystúpením kúzelníka, divadelnými predstaveniami, besiedkami (Mikulášska, vianočná, ku Dňu matiek), rôznymi športovými, výtvarnými, hudobnými a literárnymi súťažami, pravidelnými návštevami galérie, Tribečského múzea a Tribečskej knižnice, detskými karnevalmi, ukážkami prác policajtov, požiarnikov a pod.

Tradíciou sa stali tvorivé dielne, na ktorých sa zúčastňujú nielen rodičia, ale i starí rodičia.

Spolupracujeme s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch,  Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Topoľčanoch, Slovenským červeným krížom

Každoročne v júni absolvujú „predškoláci“ plavecký výcvik.

Aktívne spolupracujeme aj s pedagógmi prvého stupňa základných škôl v Topoľčanoch, pediatrom a detským stomatológom.

V priestoroch našej materskej školy organizujeme rôzne dni - Deň mlieka, Deň jablka a Deň narcisov.

Organizujeme  stretnutia rodičov spojené s vystúpeniami detí, tzv. tvorivé dielne ako napríklad Jeseň - pani bohatá, Šarkaniáda, Idú Vianoce (spojené  so zdobením medovníkov), Veľká noc sa blíži (spojené so zdobením kraslíc).  

Prostredníctvom projektu sa deti oboznamujú s počítačmi, ktorými sú vybavené všetky triedy materskej školy.

Dopravné značky a reflexné vesty, ktoré máme pre všetky deti, nám pomáhajú pri výučbe dopravnej výchovy, čím chceme zvýšiť dôraz na bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej premávky.

V júni organizujeme pri príležitosti MDD divadelné predstavenia a športové dopoudnie, výlet pre 5 - 6-ročné deti do hvezdárne v Malých Bieliciach.

Nezabúdame na rozlúčku s „predškolákmi“. Pri tejto príležitosti dostanú deti pamätné knihy a osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

Veľký dôraz kladieme na environmentálnu výchovu.