Skip to main content

Rada školy

Údaje o rade školy:

Rada školy pri MŠ  Škultétyho 2630/10, Topoľčany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 12.4.2016.

Predseda rady školy - Daniela Pacoňová