Skip to main content

Poplatok v MŠ

Upozornenie pre rodičov o zmene poplatku v MŠ.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 8/23 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany, Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením  § 28 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za jedno dieťa okrem predškolákov jednotnou sumou: 20,00 €, taktiež sa upravujú režijné náklady vo výške 2€, s platnosťou od 1.1.2021.